Ανάλυση Καταγράφουμε τις ανάγκες τις επιχείρησής σας, αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας της και σας προτείνουμε την κατάλληλη μηχανογραφική λύση.

Υλοποίηση Υλοποιούμε με μεθοδικότητα και συνέπεια την λύση σας, προσαρμόζοντάς την στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Παρέχουμε:
  • Προσαρμογή του εμπορικού λογισμικού ώστε να καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες σας.
  • Μεταφορά στοιχείων από τυχόν προηγούμενα πληροφοριακά συστήματα
  • Προσωποποιημένες παραμετροποιήσεις  στο εμπορικό λογισμικό.

Εκπαίδευση Το εξειδικευμένο προσωπικό μας οργανώνει εκπαιδεύσεις ώστε οι τελικοί χρήστες να αποκτήσουν την απαραίτητη ευχέρεια στην χρήση του εμπορικού λογισμικού πριν την έναρξη λειτουργίας του. Προσφέρουμε εκπαιδεύσεις και κατά την παραγωγική λειτουργία με σκοπό την κάλυψη πιο σύνθετων αναγκών.

Υποστήριξη Σας υποστηρίζουμε χωρίς την χρήση συμβολαίων υποστήριξης, είτε απομακρυσμένα είτε στην έδρα τις επιχείρησής σας. Στην περίπτωση έναρξης λειτουργίας νέου εμπορικού λογισμικού, σας υποστηρίζουμε με την ομάδα υλοποίησης ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση.